Pravidla hry

 1. Registrace a loginy

  1. Pravidlo jediného loginu

   Každému hráči je povoleno vlastnit pouze jediný login. Pokud jich bude mít více, hrozí mu okamžité smazaní VŠECH jeho loginů bez jakékoliv náhrady. Je také zakázano pro hráče zalogovat se do jiného loginu než do svého (vyjma případů explicitně povolených adminy).

   Z jednoho PC můžou hrát i dva (a více) hráči pouze v případě, že to mají výslovně povoleno určeným administrátorem hry. V příslušné sekci zažádají o AntiMulti povolení. Každá žádost bude individuálně posouzena a případně schválena. V případě schválení AntiMulti žádosti musí mít všechny loginy hrající ze stejného PC odstup v přihlašování do hry minimálně 10 minut, aby se předešlo možnému zneužívání. Porušením tohoto pravidla se vystavujete riziku zamítnutí žádosti a následnému smazání všech loginů.

  2. Okamžité mazání loginů netýkající se mulťáčení bude prováděno, pokud:

   1. Hráčův login bude obsahovat vulgarismus, či jeho název bude jakýmkoliv jiným způsobem urážlivý. Co je a není urážlivé záleží na posouzení adminů. Název taktéž nesmí obsahovat nacistické, rasistické a jinak nevhodné znaky a nesmí na ně jakýmkoliv způsobem ani naznačovat.
   2. Uplatnění na hráče který: - Nemá odehráno minimálně 5 věků. - Nemá status platinum. - Nemá víc jak 30 planet. Po 7 dnech neaktivity se přesune k vyvrhelům, kde bude normálně k dobytí. Po 14 dnech neaktivity se profil smaže.
   3. Hráč porušil některé z těchto pravidel, nebo z nařízeních kteréhokoliv z adminů které je uvedeno na Oznámení adminů, na Systémovém fóru či v adminské poště.
   4. Hráč využívá nedokonalosti a chyby ve hře ku svému prospěchu, na úkor jiných hráčů (bugaření).
   5. Hráč se pokouší o nabourání se do loginů jiných hráčů.
   6. Hráč si založí login, který v minulosti náležel jinému hráči a vydává se za něho.
   7. Hráč si zakládá loginy velmi podobné loginům administrátorů hry, používá jejich avatary a nebo si vytváří loginy , které maji podobnost s příběhovými rasami.
   8. Hráč zneužívá referal systému, nebo nabádá k zneužívání pro svůj nebo cizí prospěch.
  3. Zákaz opatrování loginu

   Je zakázáno opatrovat login hráči, který se o něj nemůže po jistou dobu starat a nebo který již aktivně nehraje, kdy jeho login je využit jen pro získání výhody ve hře. V případě, že tu hráč nemůže delší dobu být, má použít funkci zmrazení. Technologie jde kupředu a systém nemůže odhalit všechny hráče, kteří opatrují a zneužívají login jiných hráčů. V této věci je proto potřeba lidského faktoru, který věc spravedlivě a důsledně prošetří. Proto nově není třeba explicitně systémového důkazu, ale stačí i ten nesystémový - úsudek (logická návaznost, spojitost, zkušenost s danými hráči, podezřelá aktivita ve válce, kdy se čtyři hráči přihlásí hned po sobě a v jistý čas,..). Opatrování loginu může být trestáno smazáním jak pro login opatrovaného, tak pro login opatrujícího, přičemž při zásadním narušení hry a opatrování vícero loginů může být daný hráč, který loginy opatruje, zabanován na dobu, který po poradě určí admin tým.

  4. Registrační e-mail

   Je zakázáno využívat k registraci profilu tzv. desetiminutový (dočasný) e-mail. Trest: 14. úroveň

 2. Fóra a pošta

  1. Omezení příspěvků na fórech a v poště

   Pošta mezi hráči je soukromá, ovšem adminé mají právo ji za jistých okolností, např. při udání nebo podezření na jednání proti pravidlům či vlastní domněnce o porušování pravidel, kontrolovat. Adminé mají přístup na všechna fóra bez omezení. Mají také možnost mazat příspěvky a do jakéhokoliv fóra bez omezení psát. Každý, kdo na fórum napíše příspěvek nevyhovující pravidlům, se musí připravit na to, že tento příspěvek bude smazán. Pokud admin uzná za vhodné (např. jedná se o opakované porušení pravidel, či hrubé porušení slušného vyjadřování apod.), může přistoupit k dalším trestům (smazaní planet, naquadahu, loginu apod.). Zakázané jsou příspěvky:

   1. obsahující vulgarismy nebo příspěvky urážlivé
   2. opakující se (tzv. flood nebo-li tapetování)
   3. obsahující nevyžádanou reklamu (tzv. spam)
   4. kde bude nějaká souvislá řada znaků, a tak budou vytvářet spodní horizontální scrollbar
   5. typu „Ahoj“, „Jsem tu“, „hmmm“, „jj“, „njn“ atd. a další příspěvky s nulovou informační hodnotou
   6. které tematicky nezapadají do daného fóra
   7. neobsahující žádný text
   8. eroticky, nacisticky, rasisticky, nebo podobným způsobem zaměřeny, nebo obsahující webovou adresu obsahující tento materiál. Takovéto příspěvky budou těžce trestány. Toto pravidlo platí i pro POŠTU!!! Podle uvážení admina i smazáním profilu hráče
   9. obsahující jiné písmo než latinku (klasická abeceda)
  2. Moderátoři

   Moderátoři jsou hráči stejní jako všichni ostatní, ale navíc jim byla adminy přidělena pravomoc mazat příspěvky na všech fórech, kam jako hráči mohou, a také zde udělovat tzv. Bobříky mlčení, kterými jsou potrestáni hráči porušující pravidla ustanovena v Pravidla hry - 2.1. Omezení příspěvků na fórech.

   Moderátoři se řídí Pravidly o moderátorech a jejich konání ověřují adminé hry. Moderátoři podle těchto pravidel musí mazat všechny příspěvky, které porušuji pravidla o fórech a také podle tabulky bobříku udělovat za tato porušení pravidel Bobříky mlčení.

   1. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškodit moderátora (vyhozením do exilu, upíráním vládních příspěvků apod.) z důvodu, že moderátor udělil některému hráči Bobříka mlčení, nebo mu smazal některé příspěvky na fórech. Porušení tohoto pravidla bude trestáno trestem minimálně úrovně 4.
 3. Názvy

  1. Omezení názvů planet, jmen hrdinů apod.

   1. Název nebo jméno nesmí obsahovat vulgarismy a nesmí být ani jakýmkoliv jiným způsobem urážlivé. Co je a není urážlivé záleží na posouzení adminů. Název taktéž nesmí obsahovat nacistické, rasistické znaky a nesmí na ně jakýmkoliv způsobem ani naznačovat.
   2. Hráč nesmí svou planetu pojmenovat stejným názvem, který už nosí nějaká Centrální nebo Příběhová planeta. Trestem je smazání dané planety a trest úrovně 1.
 4. Adminé

  1. Definice admina

   1. Admin je zkratkou slova administrátor. Člověk, který ve hře tímto titulem disponuje se již dlouho zásadním způsobem věnuje vytváření hry, zajišťování jejího chodu a dalšího rozvoje.
   2. Admin je člověk nestranný, kterému nejde o vlastní prospěch ve hře, ale o dobro a rozvoj hry.
   3. Aby admin nemohl být nařčen z předpojatosti, či zaujatosti, neúčastní se aktivně hry. Nemůže být tedy členem vedení, nemůže se ani aktivně účastnit dalšího dění. Nežádá o příspěvky z fondu, neposílá příspěvky do fondu, nevolí, nehlasuje v národních referendech. Nebuduje nepřemožitelné impérium a neútočí.
   4. Pravidla uvedena v 4.1.3. může admin porušit za předpokladu, že právě testuje funkčnost hry, nebo útočí na hráče, který přesáhl momentálně určený limit síly, nebo se jinak provinil proti pravidlům hry nebo proti dobrým mravům.
   5. Kromě herních omezení může admin dělat ve hře prakticky cokoliv (to by hráčům nemělo vadit vzhledem k tomu, že každý admin splňuje body 4.1.1. - 4.1.3.).
   6. Admin má absolutní rozhodovací právo a o jeho rozhodnutích se nediskutuje. Je možné přednést další argumenty a tím se snažit admina přesvědčit o nesprávnosti jeho rozhodnutí. Avšak v okamžiku, kdy admin prohlásí toto své rozhodnutí za konečné, jsou hráči povinni toto akceptovat. Pokud jeho rozhodnutí ani potom neakceptují a dožadují se jeho pozornosti k danému tématu, má admin právo tyto hráče potrestat v míře, kterou předem uvedl.
   7. Pokud admin nazná, že by pravidlem nebo herním počínáním hráče/rasy vznikla degradace hry jako takové, má právo vydat tzv. adminský výnos, ve kterém může určitou věc zakázat a nebo povolit, ačkoliv je v pravidlech uvedena jinak a nebo vůbec. Adminův výnos musí byt schválen valnou většinou admin teamu.
   8. Pokud je možnost a záležitost nespěchá, pak admini vzájemně konzultují svá rozhodnutí mezi sebou. V případě, že se jedná o situaci podle adminova názoru naléhavou, pak má možnost rozhodnout samostatně.
   9. Adminé si vyprošují jakékoliv vulgární útoky na svou osobu. Systém hry si pro tyto a další případy ukládá IP adresu hráče, díky kterého může Policie České republiky vypátrat kohokoliv připojeného i přes proxy servery apod. Tímto se adminé brání jakýmkoliv urážkám a pomluvám a kdykoliv mohou tuto IP adresu předat Policii ČR v případě, že chování hráče poruší kterýkoliv zákon ČR a tím se vystavuje trestnímu stíhání.

    

  2. Komunikace s adminy

   Zveřejňování poštovní komunikace s adminem na fórech, v poště, ale i kdekoliv jinde bez souhlasu admina, nebo i zveřejňování komunikace či informací s cílem poškodit kteréhokoliv admina, je zakázáno.
   Trestem za porušení tohoto pravidla může být trest úrovně 1 až po úroveň 12 (V závislosti na závažnosti zveřejněné komunikace/informace).

   Zároveň upozorňujeme, že admini budou porušování pravidel a problémy řešit jen s odpovědnými zástupci ras, popřípadě hráči, kterých se to týká. Pokud to bude situace vyžadovat, bude rozhodnutí uveřejněno na OA.

   

 5. Herní pravidla

  1. Princip hry jako takový neumožňuje v krátkém časovém úseku získat větší obnosy naquadahu, větší množství planet a jednotek. Tedy myšleny jsou různé prodeje a nákupy jednotek v případech, že jsou někdy levnější, někdy dražší, či dokonce přecházení kvůli tomuto k vyvrhelům, či mezi rasami, prodeje a nákupy planet. Vše předchozí je zakázáno.
  2. Pokud jakýkoliv hráč využije nedokonalosti ve hře ve smyslu chyby ve hře (bugování) a získá tím prospěch, admini mají právo jeho a případně všechny jeho „spolupachatele“ potrestat dle svého uvážení. Taktéž mají admini právo dotyčnému hráči, hráčům či rase odebrat část prospěchu z bugování, prospěch celý či navíc udělit hráči zákaz vstupu do hry (ban) a nebo rase uložit pokutu (většinou v určité výši naquadahu, nebo smazání jednotek v Rasové armádě) ve výši, kterou sami určí. Případně mohou pokuty a tresty kombinovat a slučovat, dle závažnosti provinění. V krajních případech mají admini právo smazat celou rasu a vyřadit ji ze hry až do konce herního věku. Za jakékoliv mazání, které je spojeno s věcmi popsané v tomto bodě nepřísluší nikomu žádné náhrady škod.
  3. Pokud bude hráč záměrně přetěžovat server při chytání opuštěných planet v mapě, nebo při častém klikání na tabulky ve Vesmíru či kdekoliv jinde (obvykle více než 10 kliků za minutu), dostane takzvaný autoban - odhlášení ze hry a zákaz vstupu do hry.
  4. Je zakázáno používat externí programy (včetně souborů JavaScriptu) přidávající nové nebo ovlivňující stávající funkce za účelem získání výhod ve hře. Trestem je smazání loginu, taktéž mají administrátoři právo po zvážení zakázat hráči přístup do hry (ban). Jedinou vyjímkou tohoto pravidla jsou programy, které jsou explicitně povolené správci hry.
  5. Tresty

   1. Tabulka trestů:
   2. 01. úroveň Ostuda na 1 den
    02. úroveň Ostuda na 2-3 dny
    03. úroveň Ostuda na 5 dní
    04. úroveň Ostuda na 10 dní
    05. úroveň Ostuda na 10 dní a smazání 10% planet (nejméně 5)
    06. úroveň Ostuda na 10 dní a smazání 25% planet (nejméně 15)
    07. úroveň Ostuda na 10 dní a smazání 50% planet (nejméně 30)
    08. úroveň Ostuda na 10 dní a smazání 75% planet (nejméně 50)
    09. úroveň Ostuda na 20 dní a smazání 75% planet (nejméně 50)
    10. úroveň Ostuda na 30 dní a smazání 75% planet (nejméně 50)
    11. úroveň Ostuda do konce věku a smazání 75% planet (nejméně 50)
    12. úroveň Smazání hráče
    13. úroveň Smazání hráče + v případě nové registrace ostuda do konce věku
    14. úroveň BAN do konce věku
    15. úroveň BAN (délka dle uvážení adminů a prohřešku, minimálně však na 1/2 roku)
   3. Tresty se každým dalším stupňují (tzn. za druhé porušení dostane hráč trest o jeden stupeň větší než má být, za třetí o dva stupně...).
   4. Adminé mají právo změnit a upravit výši jakéhokoliv trestu podle vlastního uvážení s ohledem na přestupek a provinění hráče.
  6. Smlouvy

   1. Smlouvy jsou nastaveny systémem.
   2. Pokud vůdce nepodepíše smlouvu do 6.dne (5,99 dne) od začátku věku, bude mu nastavena systémová smlouva 3+0. Pokud bude neochota domluvit se na obou stranách, bude strhnuto z rasového fondu obou ras 10.000.000 naquadahu v NM. Pokud po posouzení bude očividné, že konsensus brzdil jen jeden vůdce, bude strhnut naquadah pouze jeho rase, přičemž smlouva 3+0 zůstává neměnná
   3. Každá smlouva nabývá platnost od chvíle podepsání z obou stran.
   4. Smlouva je chráněná systémem smluv, který dohlédne na její dodržení.
   5. Smlouva pozbývá platnosti v momentě, kdy není v systému smluv.

    

  7. Centrální, Příběhové, Sektorové a Adminské planety (CP/PP/SP/AP)

   1. CP lze přesunout pouze k hráči, který vlastní běžně kolonizovatelnou planetu (ošetřeno systémově). Pokud hráč o tuto planetu přijde a bude mít pouze CP a DP, musí rasa tuto CP hned jak jen to bude možné přesunout, nebo hráč musí osídlit běžně kolonizovatelnou planetu.
   2. Hráč je oprávněn mít v držení pouze 3ks CP a 2ks PP a 2ks SP.
   3. CP je možné dobýjet ve vztahu "neutralita", která je dána od začátku nového věku až do 6. dne věku, kdy musí být podepsané smlouvy.
   4. SP lze začít dobýjet od 11. herního dne věku.
   5. Trestem za porušení předchozích bodů je přesunutí všech CP/PP/SP, které má hráč v držení, k adminovi a tím odebrání těchto CP/PP/SP pro daný věk.
   6. Je zakázáno předávat a dobýjet si CP a PP mezi rasami za účelem jejich vícenásobné těžby naquadahu, nebo předání CP nebo PP k jiné rase za účelem schování planet před nepřítelem. Stejně tak je zakázáno po konci války si měnit CP s protivníkem za účelem získat svoje domovské CP či zaplatit CP jako reparace (tento přestupek bude považován jako porušení pravidla).
   7. Je zakázáno, v době platné války, dobývat SP ras v této válce zúčastněných, stejně tak pro rasy účastnících se válek dobývat SP jiných ras, než které proti sobě válku vedou. Porušení se trestá trestem 5. úrovně.
   8. AP může přidělit pouze admin hry. AP se nedá přejmenovat hráčem, nedá se opustit, nedají se zvětšovat města za naquadrie. Hráč však může měnit ostatní stavby na této planetě. Mohou být dobyty jen mimo vztah - VÁLKA a nelze na ně útočit s útokem ZHN - zbraň hromadného ničení. Hráč může vlastnit neomezené množství těchto planet.

    

  8. Hráči

   1. Každý hráč ve hře má právo na svobodnou vůli. Tedy může se rozhodnout, co bude říkat (pokud tím neporušuje pravidla hry či pravidla fór), kdy a proč. Stejně tak může (pokud tím neporušuje jiná pravidla či záměrně nepoškozuje rasu) dělat co sám uzná za vhodné. Jakékoliv omezení těchto práv může být potrestáno příslušným adminem pod jehož oblast správy daný problém spadá.
   2. Je zakázáno využívání nevědomosti hráčů (ať už nováčků či ostatních) či slibování odměny za účelem získání hlasu na post vůdce.
   3. Je zakázáno dobýjet hráče, se kterým má dobýjející shodné ID a kteří hrají ze stejného PC.
   4. Je zakázána spolupráce hráčů se shodným ID = IP, která vede k nadměrné podpoře pouze jednoho z hráčů (předávání planet, artefaktů; taktéž jejich překupování; přeposílání naquadahu a kreditů (získaných prodejem) k jednomu loginu; atd)
   5. Je zakázáno mazání profilu se záměrem zbavit se trestu a vytvoření profilu nového. Zároveň je také zakázáno umyslné mazání profilu a střídání ras s cílem získávat u nich informace. Trest úrovně 14
   6. Trestem za porušení bodu 1 je udělení trestu úrovně 3.
   7. Trestem za porušení bodu 2 je udělení trestu úrovně 3 až 8.
   8. Trestem za porušení bodu 3 je udělení trestu úrovně 10 pro zainteresované hráče a vůdce ras.
   9. Maximální možná síla hráče je 1 000 000 000 (1mld). Pokud hráč vědomě překračuje tuto sílu bude mu smazáno 5 planet + smazána veškerá armáda.
   10. Hráč, který bude 2 x během věku smazaný za jakýkoliv prohřešek, dostane BAN do konce věku či déle, dle závažnosti. Pokud bude hráč smazaný za závažný skutek, může byt na základě rozhodnuti admin týmu nebo rady starších zabanován do konce věku či na dobu delší dle závažnosti prohřešku.
   11. Jestliže hráč prodává nebo nabízí či poptává nákup planet, artefaktů, jednotek či jiných komodit v rámci SG za reálné peníze, jiné hmotné věci apod. bude hráči udělen trest od úrovně 4 až po úroveň 12 dle závažnosti přestupku.

    

  9. Exil

   1. Je zakázáno udělit hráči exil bez udání důvodu.
   2. Je zakázáno udělit hráči exil za účelem znemožnění volit ve volbách, případně být volen či kandidovat.
   3. Je zakázáno udělit hráči exil za neplnění vládních nařízení omezující jeho svobodnou vůli (hráč dobývá zakázané hráče, hráč neprodává/prodává planety a jiné).
   4. Je povoleno udělit hráči exil za neplnění důležitých vládních nařízení, které ovlivňují zásadně chod rasy a nebo ji poškozují (nemá zapnuté daně, nemá osídleno, záměrné nevyužívá dobývací útoky ve válce a jiné).
   5. Trestem za porušení bodů 1, 2 a 3 je trest úrovně 3 až úrovně 6 hráči, který se provinil, případně dalším zainteresovaným hráčům.

    

  10. Nováčci ve hře

   1. Je zakázáno omezovat svobodnou vůli a možnosti volby nováčka, tedy výslovně ho nutit k volbě jistého hráče na post vůdce, případně jinak zneužívat jeho nevědomost a neznalost hry.
   2. Hráčům, kteří již mají dřívější zkušenosti s hrou jako takovou, je zakázáno zneužívat statusu nováčka, ať už je účel jakýkoliv (nováčkovská dotace, dobytí Ashraka atd).
   3. Trestem za porušení bodu 1 a 2 je udělení trestu úrovně 3, v bodě 2 smazání podvodem nabyté planety + 1 planety navíc jde-li o dobytí Ashraka. Pokud hráč smaže profil a opět si založí novy, opětovně se statusem nováček, hrozí mu trest úrovně 14.
   4. Pokud chce nováček čerpat odměny za výsledky ve věku, ve kterém se registruje a ve kterém je nováček, musí tento status mít po celý herní věk. Pokud si jej nechá v průběhu věku odebrat, bohužel mu nepřísluší žádná odměna.

    

  11. Mražení profilu

   1. Zmražení profilu je určeno pouze pro potřeby hráče, který z nějakých důvodů nemůže být xy dní aktivně ve hře, za účelem ochrany jeho planet, zisků, apod. V poslední době se systém mražení využívá k ochraně velkých planet při válce, kdy před válkou se přesune určité množství velkých planet k jednomu hráči (schovají se u něj) a tento hráč si následně zmrazí profil. Po válce se planety od takového hráče znovu vrátí původním majitelům.V rámci FairPlay hraní je takovéto jednání nežádoucí.
   2. Pokud admin tým zjistí jednání s výše popsanými znaky, předmětný profil bude ihned "rozmražen" a takto schované planety budou navráceny původním majitelům, případně budou takto přesunuté planety ihned smazány.

    

  12. Rasy

   1. Rasa může obecně opustit 1% z celkového počtu jejich planet za den, ať už v míru nebo válce. Tento bod je systémově nastavený a pokud rasa překročí stanovený limit 1%, nebude možné již planety opustit. Tato definice neplatí prvních 7 dní od restartu, tak, aby rasy měly možnost přeosidlovat planety při kolonizaci. O tom, kolik planet již rasa opustila, bude informovat interní záložka rasy, která poskytne informaci o tom, kolik % planet již rasa v daný den opustila.
   2. Pokud některá z ras ve válce spadne pod 3.50 % obsazení vesmíru, systém okamžitě přepne u obou ras na vztah mír a nastaví totožnou smlouvu, kterou měly obě rasy před pádem pod uvedená %.
   3. Rasa, která je pod 3.50% obsazení vesmíru (ať už zásluhou války nebo své nečinnosti v období míru), má přísně zakázáno vypovědět jakoukoliv smlouvu nebo přepnout s kýmkoliv na vztah válka. Pokud tak učiní, bude okamžitě znehratelněna do konce věku. Zároveň této rase běží limit 72 hodin, ve kterém musí opět hranici 3.50% překonat. Pokud se rasa nedokáže během prvních 72 hodin dostat nad potřebná %, dostává dalších 24 hodin a upozornění do rasové (národní) pošty. Pokud ani druhou šanci nevyužije, bude rozpuštěna. Všichni hráči rasy budou přesunuti k vyvrhelům a rasa bude systémově znehratelněna do konce věku.
   4. Rasa, která se ve výjímečném případě, nedostane od začátku věku nad hranici potřebných % ani do 14. dne věku, bude po této době znehratelněna do konce věku.
   5. Rasa, která se pod uvedená % dostane opět do 7 dní od posledního pádu pod %, bude po posouzení znehratelněna.
   6. Ve vyjímečných případech nemusí být dodrženy uvedené lhůty a rasa může dostat více prostoru nebo naopak méně. Věc posuzuje admin tým.
   7. Pokud se rasa stane nehratelnou, nebude možné se k ní registrovat do konce věku. Hráčům této rasy bude nastaven status uprchlík a budou přesunuti k vyvrhelům, kde budou mít 48 hod ochrannou lhůtu na poslání žádosti do jiné volné rasy. Při začátku nového věku bude rase opět navrácen status herní rasy a bude schopna normálně fungovat. Ve vyjímečných případech, kdy vedení rasy a vláda úmyslně klesla či setrvala pod %, bude nastavena i ostuda vůdci, zástupci a vládě na dobu, kterou určí admin tým.
   8. Tzv. „obchodní dobývání“ je zakázáno. Tedy domluvit si přímý průběh války a omezovat tím svobodu občanů v rámci možnosti útočení ve válce. Válka je stav, při kterém se obě dvě strany snaží vyhrát a získat co nejvíce planet. Pokud jedna strana odevzdává zdarma planety druhé, ať už z jakéhokoliv důvodu, je to považováno jako silný zásah do průběhu hry proti fair play a morálce. Trestem je smazání obou vůdců a všech takto podvodně získaných planet + nastavení statusu ostuda všem členům vlády a všem ostatním aktivně zapojeným hráčům (tzn. i mimo vládu pokud se kupříkladu účastnili domlouvání této akce). 6. a) Trestem v případě takové domluvy obou vůdců či jiných zástupců rasy je smazání obou vůdců + BAN do konce věku a všech takto podvodně získaných planet + nastavení statusu ostuda všem členům vlády a všem ostatním aktivně zapojeným hráčům na dobu, kterou posoudí AT dle závažnosti situace (tzn. i mimo vládu pokud se kupříkladu účastnili domlouvání této akce). 6. b) Trestem v případě, kdy jedna strana legitimně válčí a druhá takovou válku bojkotuje, ať už z jakéhokoliv důvodu, je smazání vůdce rasy + BAN do konce věku, která se války záměrně neúčastní a v případě, že se jedná o kolektivní dohodu rasy pak znehratelnění takové rasy do konce věku.
   9. Je zakázáno přikazovat hráčům koho mají volit a to jak v národní poště, v soukromé poště i na fórech. To neplatí v případě oficiální kandidatury na post vůdce, kde se může každý vyjádřit proč má být zvolen právě on. V případě že je v rase jiný hráč ucházející se o post vůdce, musí mu být umožněno napsat národní poštu s jeho kandidaturou. V případě porušení následuje trest úrovně 3.
   10. Pokud dojde ke smazání hráče za jeho prohřešek vůči pravidlům a nebo se takový hráč smaže sám z vlastního uvážení, který měl u sebe tzv. „rasový účet“, nenáleží hráči ani rase náhrada tohoto ztraceného naquadahu. Pouze při úmyslném zabrání jednotek z rasové armády nebo naquadahu z rasového fondu takovým hráčem, kdy poté ihned odejde k vyvrhelům nebo se smaže, náleží rase kompenzace ve formě ušlých jednotek a naquadahu. Pokud takový hráč pokračuje ve hře, ať už jako vyvrhel nebo u jiné herní rasy, je takovému hráči nastavena ostuda na dobu 7 dní.
   11. Při nahodilém a zcela ojedinělém jevu může u kteréhokoliv bankovního účtu dojít k napadení ze strany vesmírných hackerů. Při takovém napadení může být odčerpáno blíže nespecifikované % množství uloženého naquadahu. Tento naquadah nezmizí, ale přesune se do jistého sektoru, ve kterém ho poté hráč/rasa může získat zpět.
   12. Ve hře je nespočet proměnných. Mateřská loď může a nemusí najít planetu, špiónážní útoky můžou a nemusí zjistit informaci, jednotky mohou při převodu do obchodu zemřít, bankovní účet, na kterém spoříte naquadah může být vykraden, aj. Jedná se o náhodné jevy a jejich výsledek je součástí strategie hry.

    

  13. Učitelé

   1. Za učitele zodpovídá, řídí je a vybírá zástupce rasy.
    1. V případě porušení pravidel učitele, dostane zástupce pokárání.
    2. Za 3 pokárání „získá“ zástupce trest úrovně 2.
   2. Úlohy učitele
    1. Svým jednáním je vzorem pro nováčky a jiné hráče (nenadává, neuráží, hraje s nadhledem, dodržuje pravidla fór).
    2. Ve hře je aktivní a aktivním přístupem sám vyhledává nováčky a vtahuje je do hry.
    3. Neodmítne žádnou otázku, radu, ani žádost o pomoc a ani ji neignoruje.
    4. Řídí se pokyny vůdce a zástupce rasy a adminů hry.
    5. Dodržuje pravidla učitelského fóra.
   3. Nikdo neví vše. Proto i učitel může mít otázku, na kterou nezná odpověď. Učitelem však není proto, aby věděl vše, ale proto, aby věděl, kde se to může dozvědět. Proto pokud máš otázku:
    1. Zamysli se první sám.
    2. Zeptej se zkušenějšího hráče, kamaráda, členů vlády.
    3. Ověř si, zda daná otázka není již zodpovězena v dokumentaci na stargate-help.eu
    4. Pokud nepomůže nic z předchozího, napiš na učitelské fórum.

     

  14. Aliance

   1. Alianční smlouvy nejsou nadřazeny běžným smlouvám. Tedy pokud jsou v alianci rasy A, B, C a rasa A válčí s rasou D, nemůže rasa B,C zaútočit na rasu D, pokud mají rasy B, C a D uzavřenou smlouvu.
   2. Povoleny jsou alianční smlouvy, pokud počet ras v alianci nepřesáhne počet dvou ras.
   3. Alianční smlouva nesmí žádnou z ras v alianci omezovat v jejím rozvoji, nesmí žádným způsobem ukládat jedné rase povinnosti vůči jiné rase v alianci, vyjma vojenské, nebo ekonomické pomoci při válce. Alianční smlouva slouží pouze jako pojistka pro případ vojenského útoku na některou (nebo více) rasu v alianci.

    

  15. Války

   1. Rasy musí mít podepsané smlouvy (mír, pakt) do 6. dne věku.
   2. Minimální délka války je 24 hodin, přičemž za válku se považuje čas od přepnutí na vztah válka ke druhé rase. V tomto případě se nezapočítává čas neútočení do doby války. Systém sám přepíná na válku. Proto je možné válku zrušit pouze do času začátku války. Pokud k podpisu nové smlouvy nedojde, automaticky začne válka, která musí trvat minimálně 24 hodin, jak je uvedeno na začátku tohoto bodu.
   3. Rasa, které skončí válka musí do 12 hodin podepsat Mírovou smlouvu
   4. Maximální délka války je 7 dní, což je nastaveno systémem.
   5. Rasy, které nepodepíší smlouvu do 12 hodin po ukončení války, bude v případě vzájemné neschopnosti domluvit se, náležet ostuda pro oba zainteresované vůdce na 5 dní a v případě, kdy zástupci ras mohli konat a nekonali, ostuda pro zástupce na dobu 3 dní. O ostudě pro zástupce ras rozhodne admin po prostudování všech potřebných skutečností. V případě schválnosti z jedné či druhé strany, která blokuje další jednání ve věci, navíc strhnutí 300 milionu naquadahu v NM rase, jejíž vedení se schválnosti dopustilo. V případě vyjímečných situací (nefunkční internet, rozbité PC, ..) může být podpis smluv odložen i po 12 hodinové lhůtě, což je ovšem potřeba nahlásit předem příslušnému adminovi (4ntik), v jeho nepřítomnosti (Medic77), kdy daný admin poté rozhodne o nutnosti využití výjímečné situace.
 6. Další pravidla

  1. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem (referenda, příspěvky na fórech, avatary, …) šířit, nebo naopak poškozovat, jakoukoliv politickou stranu nebo podobnou organizaci. Trestem bude trest úrovně 5. V případě, že login nemá žádné planety, bude smazán celý.
  2. Je zakázáno se nevhodně a hrubě chovat a vyjadřovat se vůči adminům. Toto se trestá trestem úrovně 12 bez náhrad jakýchkoliv škod.
  3. Je zakázáno propagovat a šířit jiné online hry. Trest: úroveň 12. Při opakování: úroveň 15.
  4. Kdo zneužije data získaná při chybě systému, či jakkoliv jinak, při kterém se mu do rukou dostanou jakékoliv informace o admin týmu, a tyto dále zveřejní a kompromituje jej, získá trest úrovně 15, bez náhrady škod.
 7. Závěrečná ustanovení

  1. Adminé si vyhrazují možnost tato pravidla kdykoliv doplnit, či změnit. V případě, že to bude nutné, může být platnost nových pravidel aplikována i zpětně (!). Tato pravidla se mohou kdykoliv změnit i za běhu hry, podle momentální situace ve hře.
  2. Za smazání na základě výše uvedených bodů, nebo smazání profilu hráčem nepřísluší smazanému žádné finanční náhrady a všechny závazky poskytovatele vůči uživateli zanikají.